Huishoudelijk reglement

 

1. De vereniging heeft tot doel trainingsactiviteiten te ontplooien voor haar leden op de kunstijsbanen en bij natuurijs op de ijsbaan in Ferwert.

2. Het bestuur is belast met de organisatie en de leiding van deze trainingsactiviteiten en is bevoegd contracten aan te gaan omtrent het huren van ijs op kunstijsbanen.

3. De trainingsgroep is een onderdeel van de Ferwerter Iisclub.

4. De leden die bij de Ferwerter Iisclub trainen, zijn automatisch lid van de Ferwerter Iisclub. De verschuldigde contributie wordt voldaan aan de penningmeester, als regel via een incassoprocedure, waarvoor het lid toestemming moet geven. Slecht in uitzonderlijke omstandigheden wordt van deze betalingswijze afgeweken.

5. De Ferwerter Iisclub is lid van de KNSB onder nr. 1034

6. Het trainingslidmaatschap geldt voor één jaar dat loopt van 1 mei t/m 30 april.

7. Wie zich niet voor 1 mei  afmeldt is automatisch voor een volgend jaar lid en lesgeld verschuldigd. Afmelden kan via de ledenmodule op de website van de Ferwerter Iisclub of per email naar de ledenadministratie: ledenadministratie@ferwerteriisclub.nl

8. Elk jaar dient het bestuur een algemene ledenvergadering uit te schrijven.

9. Een buitengewone ledenvergadering kan worden gehouden indien het bestuur dit nodig acht, of als er meer dan één derde van de leden een met reden omkleed schriftelijk verzoek hiertoe indient bij het bestuur.

10. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven personen. Bij onderbezetting wordt een vacature vermeld in het cluborgaan of op de website van de club.

11. Bestuursleden treden af volgens een rooster van aftreden; zij kunnen zich terstond herkiesbaar stellen.

12. De bestuursleden hebben een minimale zittingsperiode van vier jaar.

13. Een aftredend bestuurslid spant zich in om – in overleg met het bestuur – een geschikte opvolger/ster voor te dragen aan de ledenvergadering.

14. Uit de leden en ouders van jeugdleden kunnen kandidaten voor een bestuursfunctie worden voorgedragen bij het bestuur tot één dag voor de ledenvergadering.

15. De voorzitter wordt door de leden op de jaarlijkse ledenvergadering gekozen, de overige functies worden door het bestuur verdeeld.

16. Het bestuur moet een goede boekhouding bijhouden, waaruit de financiële status is af te lezen en waarin inkomsten en uitgaven worden bijgehouden.

17. Elk jaar wordt een kascommissie benoemd om de kas te controleren. De commissie brengt verslag uit op de ledenvergadering. De zittingstijd van een kascommissielid is twee jaar, ieder jaar wordt er één nieuw lid gekozen.

18. De trainingsleden hebben van de Ferwerter Iisclub het recht om de trainingspakken, ontworpen door Ids Willemsma, te dragen.

19. De Ferwerter Iisclub is verplicht om de trainingspakken alleen aan de trainingsgroep te verstrekken en om de exclusiviteit te bewaren.

20. Alle trainingsleden moeten tijdens de trainingen handschoenen en een schaatshelm dragen.

21. Bij inschrijving geeft een lid toestemming voor contributie-inning via een incasso, uitgezonderd bijzondere omstandigheden. Met de doorlopende machtiging kan de STG Ferwerter Iisclub periodiek het vastgestelde lesgeld, de contributie van de Ferwerter Iisclub en evt. administratiekosten incasseren tot wederopzegging. Artikel 6 en 7 bepalen wanneer het incasso stopt na wederopzegging.

22. Indien voor 1 mei geen wijzigingen zijn doorgegeven wordt bij de incasso uitgegaan van de gegevens van het voorgaande jaar (zoals één of twee keer trainen).

23. Jeugd is voor 1 juli van het betreffende seizoen 12 jaar of jonger. Voor hen geldt een aangepast contributietarief. Daarna gaat het seniorentarief in.

24. Mededelingen voor de leden worden tijdens het seizoen gepubliceerd in een digitale nieuwsbrief en/of op de website van de club. Voor het toegezonden krijgen van de nieuwsbrief moeten leden zich aanmelden via de site.