Lidmaatschap

Contributie 2019 – 2020

Tarief Junioren: € 175,00, lidmaatschap inclusief één training per week

Tarief Senioren: € 195,00, lidmaatschap inclusief één training per week

  • Het juniorentarief geldt voor leden die op 1 juli van het betreffende seizoen 12 jaar of jonger zijn. Daarna gaat het seniorentarief in.
  • Elke extra training per week is € 20,- goedkoper dan het basistarief door besparing op de administratiekosten.
  • Het tarief voor de marathon training van 1,5 uur op woensdag, is het standaardtarief * 1,5.
  • De vermelde tarieven gelden voor één schaatsseizoen, op basis van éénmalige incasso.
  • De tarieven gelden voor elk lid, ook als er meer leden uit één gezin schaatsen. Voor elk lid worden dezelfde kosten gemaakt i.v.m. afdrachten, trainersinzet e.d.

Het bestuur van de Ferwerter Iisclub heeft het onderstaande contributievoorstel gepresenteerd in de ledenvergadering van 14 april j.l. in Ferwert. De aanwezige leden hebben ingestemd na kennis te hebben genomen van de toelichting.

Betalingen 

Categorie Huidige prijzen
Junioren betaling in één keer

€ 175,00

Junioren betaling in termijnen

3 x € 60,00 = € 180,00

Senioren betaling in één keer

€ 195,00

Senioren betaling in termijnen

3 x € 67,50 = € 202,50

Betalingsgegevens

KvK: 40002325 // penningmeester@ferwerteriisclub.nl // Kleasterwei 39 9172 GN Ferwert

Onze bankgegevens: NL03 RABO 0343 3365 45 t.n.v. Ferwerder IJsclub

Vragen over betalingen?

Neemt u dan contact op met de penningmeester via penningmeester@ferwerteriisclub.nl

Huishoudelijk reglement van de Ferwerter Iisclub

1. De vereniging heeft tot doel trainingsactiviteiten te ontplooien voor haar leden op de kunstijsbanen en bij natuurijs op de ijsbaan in Ferwert.

2. Het bestuur is belast met de organisatie en de leiding van deze trainingsactiviteiten en is bevoegd contracten aan te gaan omtrent het huren van ijs op kunstijsbanen.

3. De trainingsgroep is een onderdeel van de Ferwerter Iisclub.

4. De leden die bij de Ferwerter Iisclub trainen, zijn automatisch lid van de Ferwerter Iisclub. De verschuldigde contributie wordt voldaan aan de penningmeester, als regel via een incassoprocedure, waarvoor het lid toestemming moet geven. Slecht in uitzonderlijke omstandigheden wordt van deze betalingswijze afgeweken.

5. De Ferwerter Iisclub is lid van de KNSB onder nr. 1034

6. Het trainingslidmaatschap geldt voor één jaar dat loopt van 1 mei t/m 30 april.

7. Wie zich niet voor 1 mei schriftelijk afmeldt is automatisch voor een volgend jaar lid en lesgeld verschuldigd. Formulieren voor afmelding zijn beschikbaar op de website van de Ferwerter Iisclub of op te vragen bij de ledenadministratie.

8. Elk jaar dient het bestuur een algemene ledenvergadering uit te schrijven.

9. Een buitengewone ledenvergadering kan worden gehouden indien het bestuur dit nodig acht, of als er meer dan één derde van de leden een met reden omkleed schriftelijk verzoek hiertoe indient bij het bestuur.

10. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven personen. Bij onderbezetting wordt een vacature vermeld in het cluborgaan of op de website van de club.

11. Bestuursleden treden af volgens een rooster van aftreden; zij kunnen zich terstond herkiesbaar stellen.

12. De bestuursleden hebben een minimale zittingsperiode van vier jaar.

13. Een aftredend bestuurslid spant zich in om – in overleg met het bestuur – een geschikte opvolger/ster voor te dragen aan de ledenvergadering.

14. Uit de leden en ouders van jeugdleden kunnen kandidaten voor een bestuursfunctie worden voorgedragen bij het bestuur tot één dag voor de ledenvergadering.

15. De voorzitter wordt door de leden op de jaarlijkse ledenvergadering gekozen, de overige functies worden door het bestuur verdeeld.

16. Het bestuur moet een goede boekhouding bijhouden, waaruit de financiële status is af te lezen en waarin inkomsten en uitgaven worden bijgehouden.

17. Elk jaar wordt een kascommissie benoemd om de kas te controleren. De commissie brengt verslag uit op de ledenvergadering. De zittingstijd van een kascommissielid is twee jaar, ieder jaar wordt er één nieuw lid gekozen.

18. De trainingsleden hebben van de Ferwerter Iisclub het recht om de trainingspakken, ontworpen door Ids Willemsma, te dragen.

19. De Ferwerter Iisclub is verplicht om de trainingspakken alleen aan de trainingsgroep te verstrekken en om de exclusiviteit te bewaren.

20. Alle trainingsleden moeten tijdens de trainingen handschoenen en een muts dragen.

21. Bij inschrijving geeft een lid toestemming voor contributie-inning via een incasso, uitgezonderd bijzondere omstandigheden. Met de doorlopende machtiging kan de STG Ferwerter Iisclub periodiek het vastgestelde lesgeld, de contributie van de Ferwerter Iisclub en evt. administratiekosten incasseren tot wederopzegging. Artikel 6 en 7 bepalen wanneer het incasso stopt na wederopzegging.

22. Indien voor 1 mei geen wijzigingen zijn doorgegeven wordt bij de incasso uitgegaan van de gegevens van het voorgaande jaar (zoals één of twee keer trainen).

23. Jeugd is voor 1 juli van het betreffende seizoen 12 jaar of jonger. Voor hen geldt een aangepast contributietarief. Daarna gaat het seniorentarief in.

24. Mededelingen voor de leden worden tijdens het seizoen gepubliceerd in een digitale nieuwsbrief en/of op de website van de club. Voor het toegezonden krijgen van de nieuwsbrief moeten leden zich aanmelden via de site.

Aanvulling (toelichting op betalingen)

Het lesgeld van de STG, de contributie van de Ferwerter Iisclub en de administratiekosten – en de daarvan in dit schema afgeleide bedragen – worden op de jaarvergadering vastgesteld.

a. Voor degene die voor 1 mei geen wijzigingen heeft doorgegeven, maar door ziekte of ernstige blessure niet in staat is om te trainen geldt het volgende: is dat voor 1 november vastgesteld, dan wordt het volledige contributiebedrag minus administratiekosten terugbetaald. Aan leden die tijdens het seizoen door ziekte of blessures af moeten haken, wordt een regeling voorgesteld. Als richtlijn geldt: hij/zij betaalt administratiekosten + de kosten die gemaakt zijn i.v.m. de ‘zegelkosten’ en de trainerskosten voor een heel of een half jaar. In overleg kan het bestuur een regeling voorstellen.

b. Wordt iemand in de loop van het schaatsseizoen lid en kan men niet meer met de incasso mee, dan ontvangt de betrokkene een factuur van de penningmeester. Het jaar daarop loopt de betaling met de incasso mee.

c. Wordt men in de loop van het seizoen lid, dan is men de volledige jaarcontributie verschuldigd tot op het moment dat er voor een gereduceerd tarief geschaatst kan worden. Dit is meestal vanaf half december, mede afhankelijk van het financiële beleid van de Baancommissie van de 11-Stedenhal.

d. Pas na betaling van de verschuldigde contributie wordt een ‘zegel’ geactiveerd en krijgt men m.b.v. een pas toegang tot de ijsbaan en de trainingsfaciliteiten.

Samenvatting betalingen

Actie                                    te betalen                                         Betalingsmogelijkheid
machtiging ingestuurd     Lesgeld + contributie Ferwerter     In 1x op 1 juli.
voor 1 juni                           Iisclub + administratie kosten         In 3 termijnen (1 juli, 1 okt. & 1 dec.)

machtiging ingestuurd     lesgeld + contributie Ferwerter       Alleen in 1 keer en wel zo spoedig
tussen 1 juni                        Iisclub + administratiekosten          mogelijk, maar voor aanvang
en 1 september                                                                                    van de eerste training

machtiging ingestuurd     lesgeld + contributie Ferwerter        Alleen in 1 keer en wel binnen
na 1 september                   Iisclub + administratiekosten           2 weken na aanmelding (bij niet
voldoen wordt de toegang tot de
baan en de trainingen geblokkeerd)

Behandeld in de jaarvergadering van 31 maart 2017