Contributie

Contributie 2021 – 2022

Tarief Junioren: € 175,00, lidmaatschap inclusief één training per week

Tarief Senioren: € 195,00, lidmaatschap inclusief één training per week

  • Het juniorentarief geldt voor leden die op 1 juli van het betreffende seizoen 12 jaar of jonger zijn. Daarna gaat het seniorentarief in.
  • Elke extra training per week is € 20,- goedkoper dan het basistarief door besparing op de administratiekosten.
  • Het tarief voor de marathon training van 1,5 uur op woensdag, is het standaardtarief * 1,5.
  • De vermelde tarieven gelden voor één schaatsseizoen, op basis van éénmalige incasso.
  • De tarieven gelden voor elk lid, ook als er meer leden uit één gezin schaatsen. Voor elk lid worden dezelfde kosten gemaakt i.v.m. afdrachten, trainersinzet e.d.

Het bestuur van de Ferwerter Iisclub heeft het onderstaande contributievoorstel gepresenteerd in de ledenvergadering van 14 april j.l. in Ferwert. De aanwezige leden hebben ingestemd na kennis te hebben genomen van de toelichting.

Betalingen 

Categorie Huidige prijzen
Junioren betaling in één keer

€ 175,00

Junioren betaling in termijnen

3 x € 60,00 = € 180,00

Senioren betaling in één keer

€ 195,00

Senioren betaling in termijnen

3 x € 67,50 = € 202,50

Betalingsgegevens

KvK: 40002325 // penningmeester@ferwerteriisclub.nl // Kleasterwei 39 9172 GN Ferwert

Onze bankgegevens: NL03 RABO 0343 3365 45 t.n.v. Ferwerder IJsclub

Vragen over betalingen?

Neemt u dan contact op met de penningmeester via penningmeester@ferwerteriisclub.nl


Aanvulling (toelichting op betalingen)

Het lesgeld van de STG, de contributie van de Ferwerter Iisclub en de administratiekosten – en de daarvan in dit schema afgeleide bedragen – worden op de jaarvergadering vastgesteld.

a. Voor degene die voor 1 mei geen wijzigingen heeft doorgegeven, maar door ziekte of ernstige blessure niet in staat is om te trainen geldt het volgende: is dat voor 1 november vastgesteld, dan wordt het volledige contributiebedrag minus administratiekosten terugbetaald. Aan leden die tijdens het seizoen door ziekte of blessures af moeten haken, wordt een regeling voorgesteld. Als richtlijn geldt: hij/zij betaalt administratiekosten + de kosten die gemaakt zijn i.v.m. de ‘zegelkosten’ en de trainerskosten voor een heel of een half jaar. In overleg kan het bestuur een regeling voorstellen.

b. Wordt iemand in de loop van het schaatsseizoen lid en kan men niet meer met de incasso mee, dan ontvangt de betrokkene een factuur van de penningmeester. Het jaar daarop loopt de betaling met de incasso mee.

c. Wordt men in de loop van het seizoen lid, dan is men de volledige jaarcontributie verschuldigd tot op het moment dat er voor een gereduceerd tarief geschaatst kan worden. Dit is meestal vanaf half december, mede afhankelijk van het financiële beleid van de Baancommissie van de 11-Stedenhal.

d. Pas na betaling van de verschuldigde contributie wordt een ‘zegel’ geactiveerd en krijgt men m.b.v. een pas toegang tot de ijsbaan en de trainingsfaciliteiten.

Samenvatting betalingen

Actie                                    te betalen                                         Betalingsmogelijkheid
machtiging ingestuurd     Lesgeld + contributie Ferwerter     In 1x op 1 juli.
voor 1 juni                           Iisclub + administratie kosten         In 3 termijnen (1 juli, 1 okt. & 1 dec.)

machtiging ingestuurd     lesgeld + contributie Ferwerter       Alleen in 1 keer en wel zo spoedig
tussen 1 juni                        Iisclub + administratiekosten          mogelijk, maar voor aanvang
en 1 september                                                                                    van de eerste training

machtiging ingestuurd     lesgeld + contributie Ferwerter        Alleen in 1 keer en wel binnen
na 1 september                   Iisclub + administratiekosten           2 weken na aanmelding (bij niet
voldoen wordt de toegang tot de
baan en de trainingen geblokkeerd)

Behandeld in de jaarvergadering van 31 maart 2017